Regulamin

ZASADY ZLOTU

OSUVISKO- PIT BULL 4X4

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. OSUVISKO – PIT BULL 4X4 jest zlotem osób zainteresowanych dobrowolną, wspólną aktywnością o charakterze edukacyjno-integracyjnym poprzez wzajemne promowanie w środowisku Off Road-owym zachowań pro-ekologicznych. Zlot służy zacieśnianiu więzi środowiska Off Road-owego, dobrej zabawie oraz kształtowaniu zachowania FAIR PLAY.

 

 1. W zlocie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie na własne ryzyko.

 

 1. Uczestnikiem będącym kierowcą pojazdu może być wyłącznie pełnoletnia osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.

 

 1. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami załogi jedynie w przypadku uzyskania zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w zlocie. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga formy pisemnej i złożenia w biurze Inicjatora przed rozpoczęciem zlotu (druk dostępny w biurze Inicjatora).
 2. Zlot polega na pokonaniu wyznaczonej w terenie Trasy, po której poruszają się Uczestnicy z zaznaczonymi miejscami prób oraz OS.

 

 1. Na Trasie obowiązują normalne zasady ruchu drogowego tj. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem ust. 7.

 

 1. Poruszanie się po Trasie w terenie zabudowanym, a szczególnie w wioskach i przy zabudowaniach blisko drogi, wymaga ograniczenia prędkości do max 25km/h (dwadzieścia pięć kilometrów na godzinę).

 

 1. Załogi startują w dwóch klasach tj. TurystycznaPrzygoda. Inicjator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilości przyjmowanych załóg w poszczególnych klasach.

 

 1. Uczestnicy, których zgłoszenia zostały przyjęte przez Inicjatora, zobowiązani są do posiadania następujących dokumentów do wglądu Inicjatora:

– prawo jazdy,

– dowód rejestracyjny  z ważnym badaniem technicznym i ważnym ubezpieczeniem OC,

– polis ubezpieczeniowych (OC/NNW) na czas trwania zlotu.

 

 1. TERMINOLOGIA

 

Wyrażenia pisane dużą literą w treści niniejszego dokumentu mają następujące znaczenie:

– Inicjator – osoba fizyczna inicjująca zlot.

Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w zlocie.

– Czas przejazdu – czas między startem a metą.
– Zamknięcie mety – wyznaczona przez Inicjatora godzina ukończenia rywalizacji, do której załoga musi się zameldować i oddać kartę drogową lub Road book  z numerem załogi.

– Odprawa – spotkanie Uczestników z Inicjatorem przed startem.

Siła wyższa – zjawisko o charakterze zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, któremu nie można zapobiec.
– Obca pomoc – pomoc, jaka zostanie udzielona przez osobę, która nie bierze udziału w zlocie tj. przez kibica lub inne osoby trzecie nie będące Uczestnikami.

– Pomoc Dozwolona – pomoc, jaka zostanie udzielona między załogami w danej klasie. Nie jest Dozwoloną pomocą pomoc Uczestników miedzy klasami lub Obca pomoc.

– Regulamin – niniejszy dokument.

 

III. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Załogi w klasach TurystycznaPrzygoda są minimum dwuosobowe (kierowca + pilot).

 

 1. Każda załoga w klasie Turystycznej i Przygoda zobowiązana jest do posiadania, apteczki oraz gaśnicy o pojemności minimum 2 kg (dwa kilogramy) środka gaśniczego, co Uczestnik będący kierowcą pojazdu potwierdza w oświadczeniu własnoręcznym podpisem (druk dostępny w biurze Inicjatora).

 

 1. Dopuszcza się Pomoc obcą i pomoc między klasami tylko po uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu zgody Inicjatora.

 

 1. Dopuszcza się naprawy pojazdu mechanicznego podczas trwania całego zlotu wyłącznie w strefie serwisowej.

 

 1. Nie wolno rozlewać żadnych płynów technicznych ani na trasie ani w strefie serwisowej (paliwo, oleje, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, itp.).

 

 1. Nie wolno niszczyć celowo nawierzchni w miejscach, gdzie są drogi o nawierzchni naprawianej, utwardzanej (gruz betonowy, żwir, itp.). Wchodzenie z dużą prędkością w zakręt lub rozkopywanie kołami takich powierzchni jest zakazane.

 

 1. ZABEZPIECZENIE ZLOTU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ INICJATORA ORAZ UCZESTNIKÓW
 2. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać przepisów polskiej ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z pózn. zm.).

 

 1. Uczestnicy zobowiązani są zachować szczególną uwagę na widzów (kibiców), a w szczególności na nieletnich i zwierzęta.

 

 1. Uczestnik będący kierowcą pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa związane z ruchem pojazdu, którym kieruje.

 

 1. Uczestnicy są zobowiązani do unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na Uczestników, Inicjatora lub osoby trzecie, jak również ich mienie oraz do udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych okoliczności, które tego wymagają.

 

 1. Inicjator jest osobą inicjującą zlot i określającą zasady jego organizacji. Niemniej jednak decyzje o udziale w zlocie podejmowane są dobrowolnie przez każdego Uczestnika z pełną świadomością ewentualnych następstw poruszania się pojazdami mechanicznymi w niestandardowych warunkach drogowych.

 

 1. Inicjator określając zasady organizacji i przebiegu zlotu, Regulamin oraz Trasę dołoży wszelkich starań mających na celu stosowne zabezpieczenie zlotu. Niemniej jednak każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego oraz innych Uczestników, a także gości, mechaników, serwisantów i pozostałych osoby, w tym widzów (kibiców) oraz osób trzecich.
 2. Inicjator nie ponosi odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez Uczestnika, bądź osoby z nim związane (gości, mechaników, serwisantów i pozostałe osoby, w tym widzów (kibiców) oraz osoby trzecie) powstałe w dobrach własnych Uczestników lub dobrach innych Uczestników czy osób trzecich.

 

 1. Inicjator nie ponosi w szczególności także odpowiedzialności za skutki wystąpienia przypadków siły wyższej oraz działań podejmowanych przez osoby trzecie.

  9. Inicjator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących organizacji i przebiegu zlotu, Trasy oraz Regulaminu, wynikających z wystąpienia przypadków siły wyższej, sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania zlotu, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności lub bezpieczeństwo Uczestników.

 

 1. W przypadkach określonych w ust. 9 Inicjator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.
 2. ODPRAWA
 3. Przed startem następuje Odprawa załóg.

 

 1. Podczas Odprawy Inicjator przekazuje załogom informacje dotyczące organizacji zlotu, tj.:

– godzinę rozpoczęcia,

– limit czasu jazdy,

– czas zamknięcia mety,

– miejsce startu.

 1. KLASYFIKACJA

 

 1. Klasyfikacja odbywa się w dwóch klasach, tj. Turystyczna i Przygoda.

 

 1. Inicjator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klas lub rezygnacji z niektórych klas wskazanych w ust. 1.

 

 1. Klasyfikacja załóg w klasach TurystycznaPrzygoda prowadzona będzie na podstawie ilości zdobytych foto-pieczątek lub pieczątek, a w przypadku tej samej ilości pieczątek, decydującym będzie czas z OS.

 

 1. Przyjmuje się, że 1 (jedna) pieczątka oznacza 1 (jeden) punkt.

 

 1. Nie przystąpienie do OS przez Uczestnika powoduje, że Uczestnik taki nie będzie klasyfikowany.

VII. KARY REGULAMINOWE

 1. W czasie trwania zlotu Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu, poleceń Inicjatora i innych osób wskazanych i upoważnionych przez Inicjatora.

 

 1. Wszelkie naruszenie Regulaminu lub poleceń, o których mowa w ust. 1 może spowodować konsekwencje w postaci nałożenia kary porządkowej, DYSKWALIFIKACI lub wykluczenia ze zlotu.

 

 1. Załogom zdyskwalifikowanym lub wykluczonym ze zlotu nie zwraca się żadnych wniesionych składek.

 

 1. Karą za niesportowe zachowanie oraz nie stosowanie się do zasad FAIR PLAY jest DYSKWALIFIKACJA
 2. DYSKWALIFIKACJA Uczestnika nastąpi także każdorazowo w przypadku:

– celowego opuszczenia trasy,

– celowego rozjechania upraw, łąk kośnych, zniszczenie grobli, nasadzeń itp.,

– skorzystanie z Obcej pomocy (w tym pojazdu mechanicznego nie biorącego udziału w zlocie),

– skorzystanie z pomocy Uczestnika wyposażonego w wyciągarkę mechaniczną,

– skorzystanie z pomocy między klasami,

– odmowy poddania się badaniu alkomatem lub narko-testem.

 

VIII. PROTESTY

 1. Protesty (tj. skargi wszelkiego rodzaju, w tym: dotyczące sędziowania, wyników, pozycji w klasyfikacji, itp.) muszą zostać zgłoszane do Inicjatora w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 15 (piętnaście) minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników klasyfikacji.

 

 1. Protesty zgłoszone po ogłoszeniu oficjalnych wyników klasyfikacji nie będą rozpatrywane.

 

 1. Warunkiem rozpoznania protestu jest wniesienie kaucji w wysokości 300 zł (trzysta złotych polskich). Kaucja przepada w przypadku nieuzasadnionego protestu.

 

 1. Protest zostanie rozpatrzony przez Inicjatora po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

 

 1. Skargi związane z uszkodzeniem lub zagubieniem rzeczy oraz stratami osobistymi nie będą rozpatrywane.

 

 1. NAGRODY

 2. Nagrody rzeczowe (jeżeli zostaną przewidziane) fundowane są przez Sponsorów lub Inicjatora.

 

 1. Inicjator zastrzega sobie prawo zmiany zasad przyznawania nagród, włącznie z rezygnacją z ich przyznana. Inicjator może przyznać dodatkowe nagrody według własnego uznania.

 

 1. Nagrody wręcza Inicjator.

 

 1. Nie przewiduje się możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.

 

 1. ŚRODKI ODURZAJĄCE
 2. Uczestnicy nie mogą być podczas trwania zlotu pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków utrudniających kierowanie pojazdem lub podobnie działających środków.
 3. Inicjator zastrzega sobie prawo wprowadzenia wymogu badania Uczestników przy pomocy alkomatu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz przy pomocy narko-testów na obecność środków odurzających w organizmie.

 

 1. Odmowa poddania się badaniu alkomatem lub narko-testem oznacza DYSKWALIFIKACJĘ.
 2. Uczestnicy będący kierowcami pojazdu, u których podczas trwania zlotu stwierdzi się zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg/dm3 lub obecność narkotyków w organizmie nie zostaną dopuszczeni do udziału w zlocie lub zostaną natychmiast zdyskwalifikowani.

 

 1. NIESPORTOWE ZACHOWANIE

 2. Inicjator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji załogi za niesportowe zachowanie lub niedopuszczenia załogi do innych zlotów inicjowanych przez Inicjatora.

 

 1. Jako niesportowe zachowanie, poza ogólnie przyjętymi standardami FAIR PLAY, traktowana jest ponadto jazda, która stanowi zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia innych Uczestników lub osób trzecich.

 

XII. CHARAKTER NINIEJSZEGO DOKUMENTU

 1. Niniejszy dokument ma charakter regulaminu określającego zasady organizacji zlotu obowiązujące Uczestników i obowiązuje Uczestników z chwilą jego ogłoszenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Inicjator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

 

 1. Regulamin zostanie ogłoszony poprzez opublikowanie na stronie zlotu i wywieszenie biurze Inicjatora w dniu zlotu.
 2. Udział w zlocie oznacza przyjęcie do wiadomości postanowień Regulaminu i zobowiązanie do ich przestrzegania.